Det skulle uppföras ett nytt höglager i en befintlig lagerbyggnad från slutet av 90-talet utanför Stockholm. Ansvarig konstruktör för ombyggnationen saknade K-handlingar och behövde ha information om bottenplattan för att kunna göra en bedömning av bärigheten. Ett antal nya pelare skulle placeras ut på bottenplattan och det rådde osäkerhet kring huruvida den skulle klara den nya belastningen i befintligt tillstånd. Därför anlitade beställaren Northscan för att göra en scanningundersökning av bottenplattan i de områden där pelare skulle placeras. Informationen som efterfrågades var främst; armeringsinnehåll i betongen, diameter på armeringen, centrumavstånd på armeringen, och tjocklek på bottenplattan.

Efter omfattande scanning av betongplattan kunde Northscan presentera en mängd viktig information till beställaren och konstruktören:

  • I de flesta områdena var det välarmerat med två lager armering.
  • Vid en golvskarv där det skulle placeras en pelare saknades det helt armering.
  • Generellt var det stora variationer i betongtäckskikt till armeringen och längs några sträckor var det avsevärt.
  • Bottenplattan kunde uppskattas till en tjocklek på minst 200mm i de flesta områdena.
  • På flera platser kunde det identifieras ingjutna föremål som skulle kunna vara exempelvis avloppsrör/spillvattenrör.
  • Armeringsdiametern varierade mellan 8/10/12 mm i de olika områdena.
Bild 1. Genererad 3D-bild av armeringen vid ett av de tänkta pelarområdena.

I ett av rummen i lagerbyggnaden skulle det uppföras en varuhiss. Där önskade man få en fullständig analys av golvet med en visualisering av innehållet. Därför genomförde Northscan en så kallad area-scan av hela rummet, vilket går ut på att det görs linjescanningar i både x-, och y-led som sedan kombineras för att generera en 3D-bild över innehållet. Se bilder nedan för resultatet.

Bild 2. Uppmärkning av “hissrummet” inför genomförande av area-scan.
Bild 3. 3D visualisering av innehållet i bottenplattan i “hissrummet”.

I det så kallade hissrummet fanns det en avloppsbrunn där det var oklart vilken riktning avloppsröret var draget. Utifrån scanningen kunde det fastställas vilken riktning avloppsröret faktiskt gick. Det kunde också konstateras att det var två lager armering i rummet som uppvisade en sluttande trend i en riktning.

Efter genomförd scanningundersökning kunde konstruktören utföra beräkningarna som krävdes för att göra en värdering av bärigheten hos bottenplattan.

Kontakta gärna oss för frågor och funderingar kring scanning av betong.

info@northscan.se / 010-1960190