I slutet av 2018 tog Region Kronoberg ett beslut om att Ljungby Lasarett både ska byggas om och byggas ut i syfte att skapa ett effektivt och modernt patient- och verksamhetsflöde.
Under projektets gång har det uppstått flera frågetecken kring bärigheten i befintliga konstruktioner och det är osäkert vilka byggnader som kan behållas och vilka som måste rivas. All byggnation har pausats under utredningen.

Northscan kontaktas av Sweco, som är generalkonsult för hela om- och tillbyggnaden, för att utreda möjligheten med betongscanning. Man hade tidigare gjort stickprover i bärande väggar och upptäckt att armeringsinnehållet inte stämmer överens med de tillgängliga relationshandlingarna från 1953, varför man önskade hjälp med validering och komplettering av ritningarna.
Efter dialog och genomgång av projektet med Sweco stod Northscans uppdrag klart: Scanning med GPR-teknik för undersökning av armeringsinnehåll och betongtjocklekar i ytter-, och hjärtväggar, övriga bärande väggar, samt bjälklag i de två nedersta våningarna i en av huskropparna. 
Efter tolkning av scanningdatan kunde det konstateras att armeringsinnehållet i väggarna varierade mycket och avvek påtagligt från relationshandlingarna.

Resultaten sammanfattades i en rapport som överlämnades till Swecos byggkonstruktörer, och vilken blir en viktig pusselbit i det fortsatta arbetet med att avgöra byggnadens framtid.
Vi tackar Sweco för förtroendet och är glada över att kunna bidra med underlag till hållbarhetsfrågan för äldre byggnader.