Svensk infrastruktur står inför en utmaning när det gäller underhåll.
Med många vägar, broar och tunnlar som behöver tas om hand, har många observerat att underhållsarbetet varit eftersatt.
Enbart Trafikverket ansvarar för förvaltningen av cirka 17 000 broar i Sverige, med årliga drifts- och underhållskostnader som överstiger 10 miljarder kronor.

För att möta denna utmaning och effektivisera resursanvändningen är förberedande projektering avgörande.
Genom noggrann utredning och förberedelse kan reparationsinsatser på brobanor beräknas i detalj, vilket skapar förutsättningar för betydande kostnadsbesparingar och bättre planerade reparationsinsatser.

Idag meddelar Northscan AB och Bridgology Sweden AB en spännande och banbrytande nordisk allians för att erbjuda en innovativ och kostnadseffektiv lösning som möjliggör förenklad och förbättrad analys och beslutstagande vid brorenoveringar.

Bridgology, med bas i Épalinges, Schweiz, har sedan 2013 varit ledande inom utvecklingen av mjukvara för analys och presentation av georadardata (GPR).
En djupare analys av data ger insikter som möjliggör förbättrad planering av betongreparationer och mer exakta kostnadsberäkningar.
Särskilt framstående är mjukvaran för analys av data från betongscanning av körbanor på vägbroar, där den kan presentera data i form av detaljerade, grafiska, och självförklarande kartor anpassade för varje specifik bro.
Genom detta strategiska partnerskap kommer Northscan och Bridgology att kombinera sina respektive expertisområden för att erbjuda en mer effektiv metod för att projektera brorenoveringar.

Northscan, välkänt för sina tjänster inom betongscanning, kommer att samarbeta med Bridgology för att med deras utökade analysprocess kunna erbjuda de nya möjligheterna för kunder i Norden.
Detta exklusiva partnerskap kommer att omfatta Sverige, Finland och Norge, vilket möjliggör en koncentrerad satsning i dessa regioner för att maximera påverkan och marknadspenetration.

Jamshid Lodhi, CMO på Northscan AB, uttryckte sin entusiasm för samarbetet: “Det här partnerskapet markerar verkligen en ny era för brorenoveringar i Norden. Genom att kombinera vår expertis med Bridgologys avancerade teknologi och analysprocess kommer vi att kunna erbjuda banbrytande lösningar som gynnar både samhället och infrastruktursektorn.”