Kloridhaltsanalys


När det uppstår korrosion i armerad betong på grund av kloridinträngning uppträder korrosionen lokalt och processen går snabbare jämfört med karbonatisering. 

Vissa byggnader är mer utsatta för kloridinträngning än andra, exempelvis parkeringsgarage där det ofta förekommer tösalt från bilar. I äldre byggnader kan klorider förekomma i betongen då det ibland tillsattes salt för att skynda på härdningen vid gjutning vintertid.

För att ni skall få en bild över eventuell kloridinträngning i er byggnad hjälper Northscan er med mätningar av kloridhalten i betongen. 

En kloridhaltsanalys kan utföras på flera sätt, vanligast är att använda borrdamm från betongen men det går också att ta ut borrkärnor som sedan analyseras. 

Ta kontakt med oss idag för att undvika armeringskorrosion i er byggnad orsakat av kloridinträngning.