Betongprovning

I samband med undersökningar av betongkonstruktioner behöver det ofta utföras olika typer av provning för att kartlägga betongens tillstånd.

Hållfasthetsbedömning

För att mäta betongens hållfasthet använder vi oss av antingen oförstörande eller förstörande metoder, beroende på syftet med er undersökning. I kombination med betongscanning ger mätningarna ett bra underlag för att bedöma konstruktionens bärförmåga.

Hållfasthetsbedömning

Oförstörande provning –  Vi mäter betongens hårdhet med studshammare vilket ger en indikation om betongens hållfasthet. Passar även utmärkt som ett komplement till förstörande provning och för att identifiera områden med avvikande betongkvalitet. 

Förstörande provning – Vi tar ut borrkärnor på anvisade platser och utför mekanisk provning av betongens tryckhållfasthet, med hjälp av ackrediterat laboratorium. Godkänd metod för klassificering enligt BBK.

Kloridhaltsanalys

När det uppstår korrosion i armerad betong på grund av kloridinträngning uppträder korrosionen lokalt och processen går snabbare jämfört med karbonatisering. 

Vissa byggnader är mer utsatta för kloridinträngning än andra, exempelvis parkeringsgarage där det ofta förekommer tösalt från bilar. I äldre byggnader kan klorider förekomma i betongen då det ibland tillsattes salt för att skynda på härdningen vid gjutning vintertid.

För att ni skall få en bild över eventuell kloridinträngning i er byggnad hjälper Northscan er med mätningar av kloridhalten i betongen. 

En kloridhaltsanalys kan utföras på flera sätt, vanligast är att använda borrdamm från betongen men det går också att ta ut borrkärnor som sedan analyseras. 

Karbonatiseringstest

När koldioxid över tid tränger ner i betongen och sänker pH-värdet minskar korrosionsskyddet för armeringen och risken för skador orsakade av korrosion ökar. Ett av de första testen man kan göra för att få en indikation kring risken för korrosion är en mätning av karbonatiseringsdjup. 

Northscan utför mätning av karbonatiseringsdjup genom att analysera antingen borrdamm eller borrkärnor från betongen. Då används en fenolftaleinlösning för uppskattning av pH-värdet. Tillsammans med en täckskiktsmätning (se Betongscanning) får man en bra inledande uppfattning av tillståndet hos betongen med avseende på risken för korrosion.